top of page
This service is not available, please contact for more information.

STEM

  • Location 1

Service Description

Programi ynë u shërben fëmijëve dhe të rinjve të të gjitha moshave dhe përfshin një gamë të gierë fushash të fokusit, duke përfshirë mbështetjen akademike, mentorimin, zhvillimin e të rinjve, STEM, arte, sporte. Aktivitetet në të cilat fëmijët dhe të rintë angazhohen jashtë orarit të shkollës janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e tyre, duke theksuar nevojën për programe cilësore. Programet cilësore që ne ofrojmë, të huazuara nga partnerët Europian dhe Amerikan, kanë provuar gjenerim të rezultateve pozitive për fëmijët e të rinjtë duke përfshirë përmirësimin e performancës akademike, sjelljen në klasë, shëndetin dhe të ushqyerit.


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Tirana


bottom of page