top of page
Capture.PNG

Science on Stage

Eshtë krijuar për mësuesit Evropianë që të ndajnë praktikat e mira në mësimdhënien e shkencave dhe të diskutojnë mënyrat e përmirësimit të cilësisë së mësimit të shkencave.
Vizitoni  linkun e mëposhtëm për të përfituar sa më shumë nga resurset e ofruara.

https://ëëë.science-on-stage.eu/


 

bottom of page